استفاده از زنجیرچرخ در جاده‌های کوهستانی گلستان الزامی است

خبرگزاری ایرنا :


دریافت
20 MB

https://dailymaily.ir/27/01/2022/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%da%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa/