اطلاعیه آبفای کشور درباره تعرفه‌های آب در سال 1401

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش فارس به نقل از شرکت آبفای کشور، بر اساس آئین نامه هیات وزیران، مشترکان خانگی که طبق الگوی اقدام به مصرف آب کنند، مشمول هیچ گونه افزایش تعرفه ای نخواهند بود و در عین حال تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف مازاد بر الگو به ترتیب با ضریب (0.5)، (0.75)، (1.5)، (۳) و (۵) نسبت به قیمت غیریارانه ای شامل مجموع هزینه های تأمین آب (هزینه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب مطابق صورت های مالی به علاوه مقادیر غیریارانه ای هزینه آب خام و انرژی الکتریکی برای پمپاژ و تأمین آب) و به صورت پلکانی (نسبت به مازاد) محاسبه و دریافت خواهد شد.

همچنین متوسط تعرفه آب مصارف صنعتی، عمومی غیرآموزشی و دستگاه های اجرایی و همچنین تجاری به ترتیب براساس ضریب (۱) و (1.5) نسبت به هزینه تأمین آب محاسبه و دریافت می ‌شود.

لازم به ذکر است هم اکنون 54 درصد مشترکان  آب زیر الگو مصرف می کنند و 40 درصد مشترکان نیز مصرف دو برابر الگو دارند که ضریب افزایش تعرفه آن بسیار پائین است. در عین حال 6 درصد مشترکان مصرف بیش از دو برابر دارند که باید مصرف خود کاهش دهند.


https://dailymaily.ir/19/03/2022/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d9%81%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/