اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی معرفی شدند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه به شرح ذیل است:

ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به موجب بند ۳ شق (ب) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، آقایان مرتضی میرباقری، عادل پیغامی و خانم کبری خزعلی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، انتخاب می‌گردند».

سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی معرفی شدند